Inscripció

El formulari ha de ser omplert per un professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.

Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes. Excepcionalment es pot sol·licitar a la Comissió Organitzadora (contacte@olimpiadadebiologia.cat) la participació de més de 4 alumnes per centre, i aquesta comissió es posarà en contacte amb el professor del centre per a autoritzar la partició d’aquests alumnes condicionada a les places disponibles de la seu corresponent.

El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.

 

Inscripció a la XIV Olimpíada de Biologia de Catalunya (OBC) 2024

Per omplir aquest formulari s’ha de tenir disponible la següent informació del professor/a i de cada alumne/a a inscriure, així com les dades del centre: 

  • Nom complert
  • NIF o NIE
  • Direcció d’email
  • Número de telèfon mòbil
  • Notes finals de la matèria de Biologia de 1r de Batxillerat i la nota global de 1r de Batxillerat
  • Codi del centre
  • Autorització de participació a entregar el dia de la prova teòrica

IMPORTANT:

  • Cada centre només pot inscriure un màxim de 4 alumnes
  • Cal inscriure TOTS els alumnes en el mateix formulari
  • Cal utilitzar el caràcter coma (,) per a indicar la nota i NO el caràcter punt (.)